Omöjligt att beljuga Muhammad och betro någon annan profet

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/269)

Om Bokens folk dementerar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap till fullo, får de inte argumentera med någon annan tidigare profets ord. Oavsett om de bekräftar allt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade och gjorde, delvis eller till och med beljuger honom för allting, så är deras bevis falska varför också deras religioner är falska. Det vars falskhet fastställs på olika sätt är falskt i sig. Ty om de beljuger Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så kan de inte känna till någon annan profets trovärdighet. Det är omöjligt att beljuga Muhammad och samtidigt bekräfta någon annan profet. Faktum är att den som beljuger Muhammad men bekräftar någon annan gör inte så utav kunskap om den andres trovärdighet. Och om man saknar kunskap om någons trovärdighet är det inte heller möjligt att argumentera dennes ord. Det är inget annat än okunnigt tal och ignorant argument. Bevisen för Muhammads trovärdighet är ju så mycket större och fler än bevisen för Mûsâs och ´Îsâs (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) trovärdighet. Hans mirakel är ju väldigare än de andras mirakel, hans skrift är ädlare än de tidigare skrifterna, hans föreskrift är fullkomligare än Mûsâs och ´Îsâs (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) föreskrifter och hans samfund är bättre på alla punkter än tidigare samfund. Det finns inte en nyttig kunskap eller en rättfärdig handling i Tora och Evangeliet utan att de eller deras motsvarigheter också finns i Qur’ânen. Däremot finns det nyttiga kunskaper och rättfärdiga handlingar i Qur’ânen som inte finns i Tora och Evangeliet. Inga fiender till profeterna kan rikta förtal mot Muhammad utan att minst lika grovt förtal kan riktas mot Mûsâ och ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam).