Omedelbart efter imamen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/146)

688 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från de Troendes moder ´Â’ishah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad hemma på grund av smärta. Han bad sittande och människorna bakom bad stående varvid han gestikulerade åt dem att sätta sig ned. Efter att han var klar sade han: ”Imamen har endast utsetts för att följas. Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´, res er upp när han reser sig upp och gå ned i Sudjûd när han går ned i Sudjûd. Om han ber sittande ska även ni be sittande.”1

Hadîthen bevisar att den ledde ska raskt rätta sig efter de pelare som utförs av imamen. Beviset för det är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

إذا ركَع فارْكعوا

Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´…”

Frasen ”Gå ned i Rukû´” utgör ett villkor som i sig alltid kommer efter en bisats. Dessutom nämns villkoret med bokstaven (ف) vilket innebär att det ska ske direkt efteråt.

1Muslim (412).