Om regeringen förbjuder slöjan

Publicerad: 2010-07-01
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Referens: https://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=353241

 

Fråga: I vissa länder tvingas muslimska kvinnor till att ta av sig sin Hidjâb och i synnerhet slöjan. Är det tillåtet för dem att underkasta sig det om man vet att de kommer att straffas för det om de inte gör det? Exempel på dessa straff är att de blir uppsagda från arbetet och stängs av från skolan.

Svar: Dessa prövningar som förekommer i vissa länder hör till frågorna som en tjänare ställs på prövning med. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

“Tror människorna att de efter att ha förklarat “Vi tror” skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar? Men Vi satte deras föregångare på prov; Allâh vet vilka de sanna och uppriktiga är och Han vet vilka som ljuger.”2

Jag anser att det är obligatoriskt för de muslimska kvinnorna att låta bli att underkasta sig denna synd. Det är inte tillåtet att lyda makthavarna i det som är förbjudet. Han (ta´âlâ) sade:

“Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”3

Om du funderar över denna vers, finner du att Allâh inte upprepar verbet “lyd” en tredje gång när det kommer till makthavarna. Detta bevisar att lydnad till makthavaren är sammanbunden med lydnad till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När makthavare befaller något som motsätter sig Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), skall man varken lyssna till dem eller lyda dem i det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns ingen lydnad i det som innebär olydnad mot Skaparen.”

Det dessa kvinnor genomgår i denna fråga hör till de frågor man måste härda med och be Allâh (ta´âlâ) om hjälp för att uppnå tålamod. Vi ber Allâh att Han vägleder makthavarna till sanningen.

Jag tror emellertid inte att detta tvång gäller om kvinnan stannar hemma till skillnad från om hon går ut. I detta fall får hon stanna hemma till dess att hon undkommer denna fara.

Vad berör studier som leder till olydnad, så anses de inte vara tillåtna. De studier hon är ålagd är studier som hon behöver för att förstå sig på sin religion och sina världsliga angelägenheter, något hon oftast kan uppnå i hemmet.

2 29:2-3

3 4:59