Om du hör någon annonsera i moskén

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (5/47)

569 – Hadjdjâdj bin Shâ´ir berättade för mig: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: ath-Thawrî underrättade oss, från ´Alqamah bin Marthad, från Sulaymân bin Buraydah, från sin fader som sade:

En man efterlyste i moskén och sade: ”Vem har fått reda på en röd kamel?” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Må du inte finna. Moskéerna är bara byggda för deras ändamål.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Må du inte finna.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde också den som hör något liknande säga:

Må Allâh inte återge det till dig!”1

Detta fungerar som straff till personen för att han har gått emot profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och trotsat honom. Den som hör någon säga sådär ska säga:

Må Allâh inte återge det till dig! Moskéerna har inte byggts för det ändamålet.”

eller:

Må du inte finna. Moskéerna är bara byggda för deras ändamål.”

Det vill säga som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade – och Allâh vet bättre.

1Muslim (568).