Om Allâh vill göra något gör Han det

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

”Han som i allt genomför Sin vilja.”1

Allt som är lämpat för Hans vilja är möjligt för Honom att göra. Om Han vill stiga ned varje natt till den nedersta himlen, komma på Domedagen för att döma, visa Sig för Sina tjänare som Han vill, tilltala dem, skratta med dem och annat som Han vill, finns det inget som hindrar Honom från det. Han gör ju vad Han vill. Det enda som det hela beror på är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ords äkthet. Om han underrättar om det är det obligatoriskt att bekräfta det. Den som förkastar det förkastar Hans fullkomlighet som Han har underrättat om Sig själv, vilket i sig är ren falskhet. Om Han kan vilja att upphäva något eller bekräfta något, gör Han det. På så sätt fordrar Allâhs vilja och handling Hans rena fullkomlighet.

185:16