Och varje innovation är en villfarelse

2735 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag befaller er att frukta Allâh och lyssna och lyda om så en abessinsk slav skulle råda över er. Den av er som kommer att leva längre kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i dem med kindtänderna. [Håll er borta från nyheterna. Varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.]”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”Mu´djam-ush-Shâmiyyîn”, sid. 136, och i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (18/247). Berättarkedjan är autentisk och alla dess återberättare är pålitliga.

Hadîthen är en av de viktiga hadîtherna som uppmanar muslimerna att hålla fast i Sunnah och de fyra renläriga kalifernas Sunnah samt dem som rättar sig efter dem. Hadîthen förmanar också alla innovationer och påpekar att alla är villfarelse ehuru vissa skulle tycka att de är fina, vilket har autentiserats från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). Det finns många och olikartade hadîther som förmanar innovationer. Trots det ignoreras de av majoriteten idag, både av lekmännen och eliten. Faktum är att många bagatelliserar själva ämnet och tycker att tal om Sunnah och innovationer uppviglar prövningar och splittrar folk. Deras råd är att man lämnar hela sakfrågan och låter bli att råda folk som har fallit i något som det finns delade åsikter om. Antingen har de glömt eller också låtsas de glömma att Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´a är till och med oense om Tawhîd. Dessa människor vet inte att det är obligatoriskt att dyrka Allâh allena och att det är förbjudet att dyrka någon annan än Allâh, som att till exempel be döda om skydd eller hjälp.