Och mer därtill

Publicerad: 2010-05-24
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 233-235

 

Det tredje beviset: Allâh (´azza wa djall) sade:

“De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”1

Det högsta goda är paradiset och “mer därtill” är att få se Hans ädla ansikte. Så förklarade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som Qur’ânen uppenbarades för, denna vers. Det gjorde även följeslagarna efter honom. Muslim rapporterade att Suhayb sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste “De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill” och sade: “När paradisets folk har trätt in i paradiset och eldens folk har trätt in i elden, ropar en röst: “Paradisets folk! Ni har ett möte med er Herre som Han vill uppfylla med er.” Då säger de: “Vad är det? Har Han inte fått våra vågskålar att väga tungt, upplyst våra ansikten, fört in oss i paradiset och räddat oss från elden?” Då tas ridån bort och de får skåda in sin Herre. Det finns inget som de håller så kärt som att titta på Honom – det är det som är mer därtill.”

Anas bin Mâlik rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om den ovanstående versen. Han svarade:

“De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda, nämligen paradiset. Och mer därtill är att få titta på Allâhs ansikte.”

at-Tabarî rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Mer därtill innebär att få se den Nåderikes (djalla djalâluh) ansikte.”

Vad berör följeslagarna, rapporterade at-Tabarî att Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Det vill säga att de får se Allâhs ädla ansikte.”

Med samma berättarkedja rapporterade han att Hudhayfah sade:

“De får se sin Herres (ta´âlâ) ansikte.”

Abû Mûsâ al-Ash´arî sade:

“Nämligen att se den Nåderikes (´azza wa djall) ansikte.”

Ibn Mas´ûd sade:

“Det vill säga att de får se Allâhs ansikte.”

´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, ´Âmir bin Sa´d, Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Suddî, adh-Dhahhâk bin Muzâhim, ´Abdur-Rahmân bin Sâbit, Abû Ishâq as-Sabî´î, Qatâdah, Sa´îd bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basrî, ´Ikrimah och Mudjâhid bin Djabr sade alla:

“Mer därtill innebär att få se Allâhs ansikte.”

1 10:26