Nedstigningen via Djâbir bin ´Abdillâhs rapportering

6 – Muhammad bin Nûh al-Djund Yasâbûrî berättade för oss: ´Alî bin Harb al-Djund Yasâbûrî och Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss…

Också al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: ´Alî bin Muslim och ´Abdul-A´lâ bin Wâsil berättade för oss…

Också al-Husayn bin Ibrâhîm bin al-Husayn al-Khallâl berättade för oss i Wâsit: Ishâq bin Wahb al-´Allâf berättade för oss:

Också Abû Bakr an-Naysâbûrî och andra berättade för oss: ´Abbâs bin Muhammad berättade för oss: Muhâdhir bin al-Muwarri´ berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Sâlih som nämnde det från Abû Sa´îd eller Abû Hurayrah, och Abû Ishâq och Habîb, från al-Agharr, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) ger uppskov när en tredjedel av nattens första del har gått. Därefter stiger Han ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ångrar sig så att Jag må tillge honom?”1

De sade:

Muhâdhir bin al-Muwarri´ berättade för oss: al-A´mash sade:

”Jag tycks se Sufyân berätta från Djâbir att detta sker varje natt.”

1Abû Dâwûd (4733) och Ibn Khuzaymah, sid. 127. Autentisk enligt Ibn Khuzaymah.