Nedstigningen via ´Alî bin Abî Tâlibs rapportering 2

2 – Abû Sahl Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Ziyâd berättade för oss: Ismâ´îl bin Ishâq underrättade oss: ´Alî bin ´Abdillâh underrättade oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´d underrättade oss: Min fader berättade för mig, från Muhammad bin Ishâq: Ahmad bin Muhammad bin Abîr-Ridjâl berättade för oss: Sulaymân bin Yûsuf al-Harânî berättade för oss: Sa´îd bin Bazî´ berättade för oss, från Abû Ishâq: ´Abdur-Rahmân bin Yasâr berättade för mig, från ´Ubaydullâh bin Abî Râfi´, från ´Alî bin Abî Tâlib: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Om jag inte hade besvärat mitt samfund skulle jag befallt det att bruka Siwâk inför varje bön och skjutit upp på ´Ishâ’ till den första tredjedelen av natten. När en tredjedel av natten har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förblir där varpå en talare säger: ”Finns det ingen som frågar så att han må få det han frågar om? Finns det ingen som ber så att han må bönhöras?”

Muhammad bin Sa´dûn sade:

”Jag skrev ned denna hadîth från ad-Dâraqutnîs handskrift.”

De sade:

Muhâdhir bin al-Muwarri´ berättade för oss: al-A´mash sade:

”Jag tycks se Sufyân berätta från Djâbir att detta sker varje natt.”