När ´Umar gav en sidenklädnad till sin hedniske broder

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (14/33-34)

Muslim sade:

2068 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Jag läste för Mâlik, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

´Umar bin al-Khattâb såg en sidenklädnad vid moskédörren och sade: ”Allâhs sändebud! Tänk om du köpte den och tog på dig den inför människorna på fredagen eller i samband med ankommande delegationer.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bara de som saknar andel i efterlivet iklär sig sådant.” Därefter fick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sådana klädnader varav han gav en till ´Umar som sade: ”Allâhs sändebud! Du gav mig en sådan klädnad efter att du hade omtalat den.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag gav den inte till dig för att du skulle iklä dig den.” Följaktligen gav ´Umar den till sin hedniske broder i Makkah.”

Detta bevisar att klädnaden var av rent siden, därav förbudet. Ty tyg blandat med siden är inte förbjudet att bruka så länge inte merparten av tyget består av siden sett till vikten – och Allâh vet bättre.

Hadîthen bevisar också att siden är förbjudet för män och lovligt för kvinnor.

Den bevisar också att siden får skänkas och säljas och att en muslim får ge bort kläder och annat till avgudadyrkare.

Enligt den är det också rekommenderat att man har på sig de bästa kläderna på fredagar och ´Îd-dagar samt i samband med ankommande delegationer och liknande tillställningar.

Därtill bevisar hadîthen att det är tillåtet att förse släktingar och bekanta med gåvor om de så skulle vara otrogna.

Slutligen utgör hadîthen också ett bevis för att det är tillåtet att handla vid en moskédörr.