När profeten tvivlade på en dadels lovlighet

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/122)

Angående den dadel som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hittade i sitt hem varefter han lät den vara och sade:

”Jag fruktar att den tillhör välgörenhet.”1

så utelämnade han den eftersom den var tvetydig. Det var oklart huruvida den var lovlig eller olovlig för hans del. Ty dadlar i i välgörande syfte brukade skickas till honom som han sedermera delade ut. Men även hans familj åt dadlar. Det fanns alltså två sorters dadlar hemma hos honom. När han hittade den dadeln visste han inte vilken sort den tillhörde och lät den vara. Hadîthen utgör alltså en grundregel för fromhet och utelämning av tvivel. Vad har tvångstänkarna med detta att göra?

1al-Bukhârî (2055) och Muslim (1071).