När ´Îd infaller en fredag

Publicerad: 2007-10-12
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (3/242)
Fotnoter: webbofs6.sg-host.com

 

Om ´Îd infaller en fredag, är det inte obligatoriskt att förrätta fredagsbönen för den som har förrättat ´Îd-bönen. Det enda undantaget är imamen. Det är obligatoriskt för honom att förrätta fredagsbönen om det fordrade antalet bedjande närvarar.

Det har sagts att Imâm Ahmad har två åsikter huruvida det är obligatoriskt för imamen att be fredagsbönen eller inte. De som säger att det inte är obligatoriskt är ash-Sha´bî, an-Nakha´î och al-Awzâ´î. Det sägs att detta även är ´Umars, ´Uthmâns, ´Alîs, Sa´îds, Ibn ´Umars, Ibn ´Abbâs och Ibn-uz-Zubayrs åsikt.

De flesta Fuqahâ’ säger att fredagsbönen är obligatorisk i detta fall. Deras bevis är den allmänna versen och hadîtherna som tyder på det. Båda bönerna
är obligatoriska och därför ersätter de inte varandra. Ett annat exempel på det är ´Îd-bönen och Dhuhr-bönen.

Vår – Hanâbilah – åsikt är det Iyâs bin Abî Ramlah ash-Shâmî berättade:

”Jag var med om att Mu´âwiyah frågade Zayd bin Arqam: ”Har du varit med om på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid att ´Îd var på en fredag?” Han svarade: ”Ja.” Han sade: ”Hur gjorde han?” Han sade: ”Han förrättade ´Îd-bönen och lät fredagsbönen vara frivillig och sade: ”Den som vill be, kan be.”[1].

Rapporterad av Abû Dâwûd och Imâm Ahmad vars formulering lyder på följande sätt:

”Den som vill förrätta fredagsbönen kan göra det.”

Abu Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade:

”I dag infaller ´Îd en fredag. Den som vill, kan förrätta ´Îd-bönen i stället för fredagsbönen. Vi kommer däremot att förrätta fredagsbönen.”[2]

Rapporterad av Ibn Mâdjah. Liknande har Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs rapporterat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).


[1] Imâm al-Albânî sade: ”Autentisk.” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (1/295))

[2] Imâm al-Albânî sade: ”Autentisk.” (Sahîh Sunan Ibn Mâdjah (1/392))