När gravdyrkare talar om medelanskaffning (التوسل)

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Muhammad an-Nadjdî (d. 1392)

as-Sayf al-Maslûl ´alâ ´Âbid-ir-Rasûl, s. 50

Medelanskaffning (التوسل) via döda profeter och rättfärdiga människor handlar enligt dessa människors sedvana om att åkalla andra än Allâh (´azza wa djall), söka skydd av dem och förlita sig på dem. Dessa handlingar utgör i själva verket kärnan av dyrkan och är, enligt Allâh, Hans Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de lärde, avguderi och otro. Muslimerna är eniga om att sådana handlingar utesluter deras utövare ur religionen.

Detsamma gäller att be om en död profets medling, som att säga ‘Medla för mig, Allâhs Sändebud!’ eller ‘Skydda mig, Allâhs förvant!’. Dessa handlingar utgör grunden i avgudadyrkarnas avguderi.

Enligt gravdyrkarnas sedvana idag innebär medelanskaffning och medling dyrkan av gravar. Enligt muslimernas samstämmighet är den som gör det en avgudadyrkare som kommer att vistas i Elden i all evighet.