När du ser en brand

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Wâbil as-Sayyib wa Râfi´-ul-Kalim at-Tayyib, s. 359

Det sägs att ´Amr bin Shu´ayb återberättade sin fader, från sin fader (radhiya Allâhu ´anh), som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om ni ser en brand, ska ni utropa Takbîr. Takbîr släcker den.”1

1al-´Uqaylî i “adh-Dhu´afâ’” (6/296) och Ibn ´Adî (4/151). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf al-Djâmi´ as-Saghîr” (504-505).