När Allâh tvekar på att ta den troendes liv

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/131-132)

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han (ta´âlâ) sade: ”Den som hyser agg till Min troende och gudfruktiga slav befinner sig i krig med Mig. Min slav närmar sig inte Mig med något Jag håller så kärt som med det som Jag har ålagt honom. Min slav fortsätter närma sig Mig med valfriheter tills att Jag älskar honom. När Jag älskar honom blir Jag hans hörsel som han hör med, syn som han ser med, hand som han tar med, fot som han går med. Om han frågar Mig, ger Jag honom. Om han ber Mig, besvarar Jag honom. Om han ber Mig om skydd, skyddar Jag honom. Det finns inget Jag tvekar på att göra som att ta Min troende slavs själ. Han hatar döden och Jag hatar att besvära honom, men den är oundviklig.”1

Härmed framgår betydelsen av den i hadithen omnämnda tvekan. Allâh (ta´âlâ) sade:

Min slav fortsätter närma sig Mig med valfriheter tills att Jag älskar honom.”

En sådan slav både älskar Allâh och älskas av Allâh. Först närmar han sig Honom med plikter, vilket Han älskar. Därefter närmar han sig Honom med valfriheter där Han både älskar dem och deras utövare. Han gör allt han kan av det som Allâh älskar. Därför älskar Allâh honom, ty han gör det som Han älskar ur två perspektiv och en avsikt; Han älskar det han älskar och Han hatar det han hatar. Herren hatar att besvära Sin älskade slav varför Han hatar döden för att få mer kärlek av honom. Men Allâh (subhânah) har också bestämt döden. Allt Han har bestämt har Han också velat, vilket också kommer att ske oundvikligt. Herren vill att denne slav dör, ty det har Han redan bestämt. Samtidigt hatar Han att besvära Sin slav – och detta besvär uppstår i samband med slavens död. Alltså vill Allâh döden ur ett perspektiv samtidigt som Han också hatar den ur ett annat perspektiv. Detta är Hans tvekans realitet, nämligen att Han både vill och hatar en sak samtidigt. Dock måste någotdera övervägas. I detta fall är det viljan till döden som väger tyngre samtidigt som Allâh hatar att besvära Sin slav. Hans vilja till den troendes död och Hans hat för hans besvär skiljer sig emellertid från Hans vilja till den vantrognes död som Han hatar och vill besvära.

1al-Bukhârî (6502).