När alla lärda ansåg att Allâh är ovanför himlen

Publicerad: 2008-10-02
Författare: Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418)
Källa: Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/197-198)

 

´Abdur-Rahmân bin Muhammad ar-Râzî (d. 327) sade:

“Jag frågade min fader1 och Abû Zur´ah2 om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära inom religionens grunder och vilken lära de lärda har haft som de har träffat världen över och vad de två anser om det. De sade:

”Vi träffade de lärda i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen och deras lära var:

1 – Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker.

2 – Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad på något som helst sätt.

3 – Ödet, det goda och det onda i det, är från Allâh.

4 – Detta samfunds bästa människor efter dess profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb, därefter ´Uthmân bin ´Affân och därefter ´Alî bin Abî Tâlib. De är de renläriga och vägledande kaliferna.

5 – De övriga tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde är i paradiset och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är sanna. Man skall be om nåd för samtliga Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och låta bli att nämna det som skedde dem emellan.

6 – Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse på samma sätt som Han har beskrivit Sig själv med i Sin bok och via Sitt  sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan föreställning. Han har kunskap om allting: “Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3


1Imâm Abû Hâtim Muhammad bin Idrîs ar-Râzî (d. 277).

2 Imâm Abû Zur´ah ´Ubaydullâh bin ´Abdil-Karîm ar-Râzî (d. 264).

342:12