Några förekommande fel under Salât-ut-Tarâwîh

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 287-290
Fotnoter: Darulhadith.com

 

Fråga: Vi skulle gärna vilja att du visar några förekommande fel under Salât-ut-Tarâwîh.

Svar: Precis som vi nämnt tidigare, är det både imamer och människorna som faller i fel.

Vad Imâmerna beträffar, finns det de som ber så snabbt, att människorna inte hinner med att förrätta bönen i lugn och ro. Detta medför även att gamlingar, svaga, sjuklingar och andra stöter på svårigheter. Denna handling motstrider den tillförlitlighet som de anförtrotts. En Imâm som anförtrotts detta arbete måste göra det som är bäst för dem som ber bakom honom. Om han är ensam, anses han vara fri, och då kan han be hur snabbt han vill, så länge han utför samtliga rörelser tillräckligt länge för att de skall vara giltiga. Å andra sidan kan han också be
hur långsamt han vill. Men om han är Imâm, måste han göra det som är bäst för dem som ber bakom honom. De lärda har sagt att det är föraktfullt för Imâmen att be så snabbt, att han hindrar de bedjande bakom honom utföra några Sunan. Vad skall man då säga om att han hindrar dem att be i det obligatoriska lugnet?

Vissa Imâmer ber Tarâwîh som Witr vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade göra ibland. De ber nämligen fem, sju eller nio Rak´ât i rad utan att sitta däremellan. Den enda gången de sitter, är i den sista Rak´ah. Jag känner inte till att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på detta vis när han ledde människorna i bönen. Han gjorde det bara när han bad ensam i hemmet. Även om denna handling har en grund i Sunnah, förbryllar det människorna som ber bakom Imâmen. Vissa människor börjar be med avsikten att de endast skall be två
Rak´ât. Andra människor kan vara i behov av att lämna bönen efter två eller fyra Rak´ât. Om denna Imâm vill visa Sunnah, säger vi till
honom visa Sunnah med ord. Säg att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Witr med fem, sju och nio Rak´ât utan att sitta förutom i den sista Rak´ah.

Detta skall du inte göra med folk som inte känner till denna fråga, eller som kommer sent till bönen och därmed blandar ihop hur de skall göra.

Apropå människorna som ber med Imâmen, gör de fel när de bryter sin Tarâwîh. De ber två Rak´ât i en moské för att därefter be två andra Rak´ât i en annan moské. Detta är slöseri med tid. På detta vis går han miste om den väldiga belöningen profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade om:

”Om en person ber tillsammans med Imâmen till dess att han är färdig, anses han ha bett [hela] natten.”[1]

Dessutom gör vissa fel när de handlar före Imâmen. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Är inte den som lyfter på sitt huvud innan Imâmen rädd att Allâh skall förvandla hans huvud till ett åsnehuvud eller[2] en åsna?”[3]

[1] at-Tirmidhî (806), an-Nasâ’î (1605) och Ibn Mâdjah (1327). Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade: “Autentisk.” (Sahîh Sunan at-Tirmidhî (1/423))

[2] Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade: ”Detta är ett tvivel från Shu´bahs sida.” (Fath-ul-Bârî (2/226))

[3] al-Bukhârî (691) och Muslim (427).