Något alla muslimer skall veta

Det klargörs av att både Mâlikiyyah och andra återberättade att Mâlik hade sagt:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

Det nämnde Cordobas imam Makkî i sin Qur’ân-tolkning vari han samlade Mâliks ord. Abû ´Umar at-Talamankî, Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr, Ibn Abî Zayd med flera har citerat det från Mâlik. Otaligt många andra har också gjort det däribland Ahmad bin Hanbal, hans son ´Abdullâh, al-Athram, al-Khallâl, al-Âdjurrî, Ibn Battah och många andra författare från Ahl-us-Sunnah. Om Mâlik hade tillhört de passiva eller nekarna skulle de inte citerat hans bekräftelse. Mâliks uttalande hade dessförinnan sagts av hans lärare Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân, vilket Sufyân bin ´Uyaynah rapporterade från honom. ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Abî Salamah al-Mâdjishûn har ett långt tal däri han nämner den bekräftande metodiken och avvisar nekarna. Mâlikiyyahs fördömanden av de nekande Djahmiyyah är kända i deras böcker. Mâlikiyyahs imamer och deras äldre lärdas bekräftande tal är många och kända.

Deras lärda har till och med utropat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs enighet om att Allâh är ovanför Sin tron med Sin essens1. Ibn Abî Zayd nämnde bara det som Salafs andra imamer hade sagt. Ingen från Mâlikiyyahs imamer gick emot Ibn Abî Zayd i det. Han nämnde det i förordet till ”ar-Risâlah” så att alla muslimer skulle lära sig det. Ty enligt Ahl-us-Sunnah är det en lära som alla skall lära sig. Ingen annan än de nekande Djahmiyyahs anhängare avfärdade Ibn Abî Zayd.

1´Allâmah ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî sade:

”Frasen ”med Sin essens” (بذاته) har inte nämnts i Qur’ânen och Sunnah. Syftet med den är att avvisa Djahmiyyah som dementerar Allâhs (ta´âlâ) höghet över skapelsen och säger att Allâhs höghet är endast i form av position och makt eller väldighet och tillstånd. De avfärdar essensens höghet. Därför sade han att de är enade om att Allâh är ovanför Sin tron med Sin essens.

Högheten kan som sagt delas upp i tre typer:

1 – Höghet med essens.

2 – Höghet med makt och myndighet.

3 – Höghet med position och tillstånd.

Ahl-ul-Bid´a bekräftar de två sistnämnda typerna och förnekar den första.”