Nadjds imamer och al-Albânî om Ibn Hadjar och an-Nawawî

Shaykh Djamâl bin Furayhân al-Hârithî

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 235-236

De lärde har hyllat både Ibn Hadjar och an-Nawawî och deras böcker ”Fath-ul-Bârî” respektive ”al-Minhâdj fî Sharh Sahîh Muslim bin al-Hadjdjâdj”. De två böckerna är ansedda och erkända av Ahl-us-Sunnah som refererar till dem de många gånger som de är överensstämmande med sanningen och undviker deras fel. Shaykh ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahumâ Allâh) sade:

”För att förstå Qur’ânen brukar vi tillgängliga och erkända tolkningar… För att förstå Sunnah brukar vi framstående imamers verk, såsom al-´Asqalânîs och al-Qastalânîs förklaringar till al-Bukhârîs ”as-Sahîh” och an-Nawawîs förklaring till Muslims ”as-Sahîh”.”1

´Allâmah, Muhaddith och Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Det är orättvist att betrakta folk som an-Nawawî och Ibn Hadjar som Ahl-ul-Bid´a. Jag vet att de tillhörde Ashâ´irah, men de avsåg inte skiljelse från Qur’ânen och Sunnah. De fick för sig två saker från den Ash´ariyyah-dogm som de hade ärvt:

1 – Den är Imâm al-Ash´arîs dogm, vilket den också var i början.

2 – De trodde att de hade rätt, vilket de inte hade.”2

1ad-Durar as-Saniyyah (1/127-133).

2Föreläsning “Man huwa al-Kâfir wa man huwa al-Mubtadi´?”