Muslimska barn till paradiset

När det kommer till de troendes barn, har de lärde inga delade åsikter om att de hamnar i paradiset. Abû Ya´lâ bin al-Farrâ’ al-Hanbalî berättade att Imâm Ahmad sade:

”Det finns inga meningsskiljaktigheter om att de är i paradiset.”

Denna åsikt fastslår även jag. Visserligen nämnde Shaykh Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr att vissa lärde ställde sig passivt till sakfrågan och menade att det är upp till Allâh vad Han ska göra med alla barn. Abû ´Umar sade:

”Flera Fuqahâ’ och Muhaddithûn delar den åsikten, varav några är Hammâd bin Zayd, Hammâd bin Salamah, Ibn-ul-Mubârak och Ishâq bin Râhûyah. Det påminner om det Mâlik skrev och rapporterade i sin ”al-Muwatta’” gällande ödet. Merparten av hans anhängare delar samma åsikt. Mâlik har inte konkretiserat något i sakfrågan, men hans senare anhängare menar att muslimska barn ska till paradiset medan det är upp till Allâh vad som ska ske med hedniska barn.”

Det är mycket märkligt sagt. Abû ´Abdillâh al-Qurtubî nämnde liknande i ”at-Tadhkirah” – och Allâh vet bättre. De argumenterar också med att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade om ett dött barn från Ansâr:

”En av paradisets fåglar. Han har aldrig gjort en dålig handling eller ens kommit i den åldern.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Eller något annat, ´Â’ishah? Allâh har skapat ett folk till paradiset. Han skapade dem till det när de var i sina fäders ryggrader. Han har också skapat ett folk till Elden. Han skapade dem till den när de var i sina fäders ryggrader.”1

Sett till att ämnet behöver bra och autentiska bevis och att det finns risk att folk uttalar sig utan föreskriven kunskap, föraktade flera lärde spekulationer i det. Ställningstagandet rapporteras från Ibn ´Abbâs, al-Qâsim bin Muhammad bin Abî Bakr as-Siddîq, Muhammad bin al-Hanafiyyah och andra. Ibn Hibbân rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Djarîr bin Hâzim: Jag hörde Abû Radjâ’ al-Atâridî: Jag hörde Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berätta i predikstolen att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Samfundet kommer att vara måttligt så länge det inte spekulerar i barnen och ödet.”

Ibn Hibbân sade:

”Det vill säga hedningarnas barn.”

Så rapporterade även al-Bazzâr via Djarîr bin Hâzim. Därefter sade han:

”Flera har rapporterat det från Abû Radjâ’ som Ibn ´Abbâs uttalande.”

1Muslim, Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah. Se https://www.darulhadith.com/37-dygden-i-att-forlora-tre-barn/