Muslimska barn gagnar sina föräldrar i alla fall

publicerad
28.05.2012

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Tuhfat-ul-Mawdûd bi Ahkâm-il-Mawlûd, sid. 27-29
Översättning: Darulhadith.com

Vad som uppmanar till avkomma är hadîthen som Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Abû Hassân som sade:

”Mina två söner hade dött. Jag frågade Abû Hurayrah om han hade hört något från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kunde få oss på humör efter våra döda. Han sade: ”Ja:

”Deras barn är paradisets unga. De kommer att få träffa sina fäder – eller sina föräldrar – och ta tag i deras kläder – eller händer – på samma sätt som jag tar tag i dina kläder och inte släppa taget förrän Allâh för in dem och deras fäder i paradiset.”

Mu´âwiyah bin Qurrah rapporterade från sin fader att en man brukade komma till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sin son. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”Älskar du honom?” Han svarade: ”Allâhs sändebud! Må Allâh älska dig lika mycket som jag älskar honom.” Plötsligt märkte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att mannen var borta ett tag. Han sade: ”Vad hände med personens son?” De svarade: ”Han har dött, Allâhs sändebud!” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till hans fader: ”Vill du inte att du kommer till någon av paradisets portar och finner honom vänta på dig där?” Då sade en man: ”Gäller detta bara honom, Allâhs sändebud, eller gäller det oss alla?” Han svarade: ”Det gäller er alla.”1

Abû Zamîl berättade att Ibn ´Abbâs sade att han hade hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den från mitt samfund vars två barn har dött i ung ålder kommer att få träda in i paradiset.” Då sade ´Â’ishah: ”Den vars ett barn har dött i ugn ålder då?” Han svarade: ”Och den vars ett barn har dött i ung ålder.” Då sade hon: ”Vad händer då med personen vars barn inte har dött i ung ålder?” Han svarade: ”Jag kommer att stå och vänta på mitt samfund. De kommer inte att få något som mig.”2

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till kvinnorna:

”Det finns inte en kvinna bland er vars tre barn dör utan att de kommer att skydda henne från Elden.” Då sade en kvinna: ”Två då?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Och två.”

al-Bukhârî rapporterade via Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en muslim bland människorna vars tre barn dör innan de blir könsmogna utan att Allâh för in honom i paradiset utav Sin vida barmhärtighet till dem.”

Muslim rapporterade via Abû Hurayrah som sade:

”En kvinna kom med ett barn och sade: ”Allâhs profet! Be Allâh för det! Jag har redan begravt tre stycken.” Han sade: ”Har du redan begravt tre stycken?” Hon svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Du har tagit ett mycket starkt skydd mot Elden.”

Om ett barn lever efter föräldrarna, gagnar det dem, och om det dör innan dem, gagnar det dem. Muslim rapporterade via Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När en människa dör upphör alla hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, gagnande kunskap eller en rättfärdig son som ber för henne.” 

1 an-Nasâ’î (1870). Autentisk enligt al-Hâkim, adh-Dhahabî och al-Albânî i ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz”, sid. 162.

2 at-Tirmidhî (1062). God enligt at-Tirmidhî och svag enligt al-Albânî i ”Dhâ´if-ul-Djâmi´ as-Saghîr” (5813).