Muslimernas förhållande till rättsskolorna

Till fanatismen hör att rättsskolornas anhängare fanatiskt håller fast vid sina rättsskolor utan bevis. Muslimerna i allmänhet och studenterna i synnerhet är ålagda att följa sanningen. Det spelar ingen roll om den finns i ens rättsskola eller i någon annan rättsskola. Vi tar inte till oss allting som finns i en rättsskola. Vi tar det korrekta och lämnar det felaktiga. Om du är Hanbalî och ser att sanningen i en fråga ligger hos en Mâlikî, Hanafî eller Shâfi´î, tar du deras åsikt om den så skulle motstrida din rättsskolas åsikt. Ditt mål är ju trots allt sanningen. Poängen ligger i åsikten som är baserad på bevis. Det är det obligatoriska. Så är fallet om du är lärd.

Om du inte är lärd åläggs du att fråga de pålitliga lärda. Svaret som de ger dig tar du. Detta är den rätta vägen.

Vad beträffar fanatisk inställning till en rättsskola, oavsett om den har rätt eller fel, hör det till den hedniska tidens drag, vilket Allâh nämnde om judarna.