Muslimer och islamister

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 499

Fråga: Vad är skillnaden mellan muslimer och islamister?

Svar: Muslimer är de som underkastar och underordnar sig den allom bekanta islam. De underkastar sig Qur’ânen och de domar som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade.

Islamister är de som söker en ny sorts förståelse av islam och nöjer sig inte med den som redan finns. Därför fördömer de många självklara saker. De fördömer kall till monoteism och dogm. De fördömer Ahl-us-Sunnah för att de klargör innovationer. De försöker nöja sig med en allmän islam och gör ingen skillnad på Allâhs förtrogna och Hans fiender. Så länge en person kallar sig för muslim, anser de att han är muslim, utan att ta hänsyn till om han är sekularist, marxist, Râfidhî eller Sunnî. Det resonemanget är inte tillåtet enligt muslimerna. Muslimerna skiljer på Allâhs förtrogna och Satans förtrogna. De skiljer på syndare och troende, illgärningsmän och troende. De älskar de troende och kallar andra till tron. Det är skillnaden mellan dem.