Muslimens första plikt

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 40

Med det sagt är muslimens första plikt att lära sig den dogm som Allâh har ålagt honom, nämligen dogmen om monoteism – Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Han ska betro att ingen annan än Allâh (´azza wa djall) har rätt att dyrkas – Han som har skapat hela universumet, livet och döden och försett människan med intellekt och särskilt henne från alla andra skapelser. Han förmår allt, Han vet allt, Han är allvis och Han har rest Sig över Sin tron på ett sätt som tillkommer Hans majestät. Med Sin essens är Han över tronen och distanserad från skapelsen. Hans kunskap omger allting och Hans makt omfattar allting. Ingenting är dolt för Honom och ingenting undkommer Honom. Han allena förtjänar att dyrkas, ty det är Han allena som har skapat skapelsen, det är Han allena som sörjer för skapelsen, det är Han allena som upplivar skapelsen, det är Han allena som avlivar skapelsen, det är Han allena som ska ställa dem inför rätta och det är Han allena som ska avlöna dem; goda handlingar avlönas med belöning och dåliga handlingar avlönas med straff. En god handling belönas tiofaldigt medan en synd avlönas som en synd eller kanske till och med förlåts. Han låter en synd skrivas ned som en synd medan en god handling belönas alltifrån tiofaldigt till minst sjuhundrafaldigt. Alltså är det Han allena som förtjänar att dyrkas. Han ska erinras och inte glömmas. Han ska tackas och inte förnekas. Ingen annan än Han ska dyrkas. Den som dyrkar någon annan än Allâh förtjänar ett väldigt straff som Allâh har lovat avgudadyrkarna, nämligen ett evigt straff i helvetet.

Allâhs slav! Du är skyldig att dyrka Allâh (´azza wa djall) allena, känna Honom på riktigt och ha vetskap Honom via Hans namn och egenskaper på ett sätt som tillkommer Hans majestät. Han är den Förste; det finns ingen före Honom. Han är den Siste; det finns ingen efter Honom. Han är den Uppenbare; det finns ingen över Honom. Han är den Dolde; det finns ingenting som är dolt för Honom. Han har kännedom om allt och Han håller räkning på allt.