Muslimen och utvandraren

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/37)

´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimen är han som fredar muslimerna med sin tunga och sin hand, och utvandraren är han som utvandrar från sådant som Allâh har förmenat.”[1]

Detta är den berömvärde muslimens och den berömvärde utvandrarens egenskaper. Hadîthen betyder alltså inte att den som saknar dem inte är muslim. Det är som när man säger att araberna är människorna och kamelerna är egendomarna, det vill säga de bästa på sina respektive plan. På samma sätt är den bäste muslimen han som efterlever såväl Allâhs rättigheter som muslimernas rättigheter och låter bli att kränka dem. Likaså är den bäste utvandraren han som både utvandrar från sitt hemland och sådant som Allâh har förbjudit.

[1] al-Bukhârî (10) och Muslim (14).