Muslimen och dagens prishöjningar

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd

http://www.al-badr.net/muqolat/4355

Det sades till Abû Hâzim Salamah bin Dînâr (rahimahullâh):

“Ser du inte prishöjningarna, Abû Hâzim?” Han sade: “På vilket sätt bekymrar de er? Han som sörjer för oss i tid av billighet är Han som sörjer för oss i tid av dyrhet.”1

Allâh (subhânah) har åtagit Sig att sörja för Sina slavar. Det finns inte en varelse på jorden utan att Allâh har åtagit Sig att försörja den. Således ska slaven anförtro Försörjaren sitt fall och be Honom om försörjning. Han ska veta att ingen dör förrän han erhållit sitt förutbestämda uppehälle. Det enda som ska bekymra honom är försvunnen religion.

1Hilyat-ul-Awliyâ’ (3/239).