Murdji’ahs ondska

125 – az-Zuhrî sade:

”Det finns ingen innovation som är skadligare för denna religion än denna.”

Det vill säga Irdjâ’.

126 – Abû Hamzah ath-Thimâlî al-A´war sade:

”Jag sade till Ibrâhîm [an-Nakha´î]: ”Vad anser du om Murdji’ahs åsikt?” Han sade: ”Ack! De har hittat på en åsikt. Jag fruktar deras ondska mot samfundet. De har mycket ont i sig. Jag varnar dig för dem!””

127 – Ayyûb [as-Sikhtiyânî] sade:

”Sa´îd bin Djubayr sade till mig: ”Jag såg dig med Talq.” Jag sade: ”Ja. Vad är det med honom?” Han sade: ”Sitt inte med honom. Han är Murdji’î.” Jag rådfrågade honom aldrig om det. En muslim har rätt att beordra och förbjuda sin broder om han ser något föraktfullt.”

128 – al-Fadhl bin Ziyâd sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh – Ahmad bin Hanbal – ställas frågan om Murdji’ah. Han sade: ”Det är de som säger att Îmân endast är tal.””

129 – Salamah bin Nubayt sade:

”Hadîthen ”Den som säger ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ träder in i paradiset” nämndes i adh-Dhahhâk bin Muzâhims närvaro. Han sade då: ”Det där var innan bestraffningarna föreskrevs och förpliktelserna förpliktigades.””

130 – Wakî´ sade:

”Ahl-us-Sunnah säger att Îmân är tal och handling, Murdji’ah säger att Îmân är tal och Djahmiyyah säger att Îmân är kunskap.”

131 – Om en person säger att Îmân endast är tal, skall man säga följande till honom:

Du har avvisat Qur’ânen, Sunnah och de lärdas samstämmighet. Du har lämnat muslimernas åsikt och hädat Allâh.

Om han då säger ”Hur då?”, säger man till honom:

Efter att de troende hade trott, beordrade Allâh dem att förrätta bönen, betala allmosan, fasta, vallfärda, kämpa och dylikt. Dessutom var de fruktansvärt rädda för att deras handlingar skulle vara ofullkomliga och på så sätt hamna i Elden och avtjäna ett fruktansvärt straff. Den som då hävdar att Allâh förpliktigade de troende dessa handlingar utan att vilja att de skall förrätta dem och att Han nöjer sig om de endast uttalar dem, har motsatt sig Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh sade efter att ha fullbordat islam med handlingar:

”Denna dag har Jag fullbordat er religion och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått och Jag är nöjd med att islam skall vara er religion.” (5:3)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Islam har byggts på fem.”

Dessutom sade han:

”Den som lämnar bönen har hädat.”

Den som säger att Îmân endast är kunskap utan tal och handling, har kommit med något som är allvarligare än att säga att Îmân endast är tal. Härmed fordras det att även Iblîs är troende, ty Iblîs känner sin Herre. Han (ta´âlâ) sade:

”Han sade: ”Herre, eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg.”” (15:39)

Likaså fordras det att judarna också är troende, ty de har också kunskap om Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh sade:

”De till vilka Vi skänkte skriften känner honom lika noga som de känner sina barn.” (2:146)

Det skall även sägas till dem följande:

Ligger inte skillnaden mellan islam och otro i handlingen? Vi vet ju att de otrogna och avgudadyrkarna visste att Allâh har skapat himlarna och jorden och det som finns däremellan. De visste att endast Allâh räddar dem när de råkar ut för svårigheter. Byggt på deras åsikt att Îmân endast är kunskap, är alla dessa precis likadana som den som säger att Îmân endast är kunskap. Må Allâhs förbannelse vila över den som har denna åsikt!

132 – az-Zuhrî sade:

”´Abdul-Malik bin Marwân sade till mig: ”Vad säger du om hadîthen ”Den som dör utan att ha satt medhjälpare vid Allâhs sida kommer att få träda in i paradiset, även om han stal”?” Jag sade: ”Troendes ledare, det där var innan påbud och förbud. Det där var innan förpliktelserna.”

133 – Akta er – må Allâh förbarma Sig över er – för dem som säger att deras Îmân är som Djibrîls och Mîkâ’îls Îmân, att de är troende hos Allâh och att de har en fullkomlig Îmân. Detta är Murdji’ahs åsikt!

134 – al-Awzâ´î sade:

”Tre frågor hör till innovationerna; Att säga ”Jag är troende med en fullkomlig Îmân”, ”Jag är en sann troende” och ”Jag är troende hos Allâh (ta´âlâ)”.”