Murdji’ah med makthavarna?

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

Dhamm-ul-Irdjâ’, sid. 43-44

Vissa säger att Murdji’ahs dogm är till makthavarnas fördel och att de tjänar makthavarna. Som avvisning av det utlåtandet kan jag säga att alla sekter är enade om svärdet. De tillåter nämligen revolt mot muslimska makthavare. Det är deras gemensamma nämnare, vilket flera av Salaf, däribland Abû Qilâbah och Ayyûb as-Sikhtiyânî, har sagt. Murdji’ah hör till sekternas flaggskepp, tillåter revolter i detta samfund och anser att den som revolterar mot myndigheterna besitter en fullkomlig tro. Sufyân ath-Thawrî sade:

Akta er för dessa sekter.” Det sades: ”Klargör dem för oss.” Han sade: ”Vad Murdji’ah beträffar, anser de att tron består av tal utan handling. Den som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Hans sändebud och slav besitter en fullkomlig tro och en tro lik Djibrîls och änglarnas tro. Enligt dem är han troende ehuru han dräper, låter bli att bada efter samlag och slutar be. Därtill tillåter de uppror mot muslimerna.”1

´Abdullâh bin Imâm Ahmad bin Hanbal återberättade hur vissa lärde var Murdji’ah som tillät revolter2. Sålunda är det inte tillåtet att säga att Murdji’ah tjänar makthavarna, det är snarare tvärtom.

1Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (4/448) av al-Lâlakâ’î.

2as-Sunnah (1/182).