Den som avgudar utmed kunskap är inte muslim

Vad gäller avguderiet som härrör från den troende utan att han vet om det och samtidigt som han strävar efter att följa Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning, hoppas jag på att han inte utesluts från [Allâhs] löfte [om nåd].

Liknande saker härrörde från följeslagarna. De svor vid sina fäder och Ka´bah och sade ”Vad Allâh och vad Muhammad vill” och ”Ge oss en Dhât Anwât”. Men när sanningen klargjordes för dem, följde de den och argumenterade inte för förfädernas lära och seder.

Angående den som tillskriver sig islam och praktiserar väldiga hedniska handlingar och sedan får redan på Allâhs budskap och vänder sig arrogant bort från dem, anses han inte vara muslim.

Beträffande personen som praktiserar avguderi utav okunnighet och inte har någon att rådas av samtidigt som han själv inte vill söka kunskapen som Allâh har uppenbarat för Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och istället väljer att gå efter det världsliga och följa sin lust, vet jag inte i vilket tillstånd som han befinner sig.