Muhaddith på 50-talet, författare till en av de största referenserna i ämnet

´Allâmah, Muhaddith och Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî håller på med boken ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah wal-Mawdhû´ah” som är en av de största referenserna till kunskap om obehöriga hadîther som har hamnat bland muslimerna.