Mu´attilahs ständiga oro

Beträffande ditt förtal av dem som bekräftar Allâhs (´azza wa djall) egenskaper och tror på Allâhs ord och att de föreställer sig Allâhs egenskaper som organ och kroppsdelar, så är det en lögn om dem. Du är en av dem som vet bäst vad de menar med dem. De bekräftar bara det som du förnekar och beljuger. De föreställer sig ingenting bortsett från det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har avsett. De säger inte alls att dessa egenskaper är organ och kroppsdelar, vilket du anklagar dem för. Dock ljuger du om dem för att din lögn skall få bättre fäste hos de okunniga. Om du är orolig över Ibn Mas´ûds hadîth om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och rabbinen, så skall du veta att du inte kommer att få någon ro från ´Â’ishahs, Umm Salamahs och andras rapporteringar som bekräftar Ibn Mas´ûds rapportering.

82 – Mûsâ bin Ismâ´îl Abû Salamah berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Alî bin Zayd, från Umm Muhammad, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Slavarnas hjärtan är mellan två av Allâhs fingrar. Om Han vill vända på en slavs hjärta gör Han det.”1

83 – Nu´aym bin Hammâd berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak berättade för oss: Hayawah bin Shurayh underrättade oss: Abû Hâni’ al-Khawlânî underrättade mig att han hörde Abû ´Abdir-Rahmân al-Hublâ säga att han hörde ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs säga att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Människornas hjärtan är som ett enda hjärta mellan två av den Nåderikes fingrar. Han vänder på dem som Han vill.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Du som vänder på hjärtan! Stabilisera våra hjärtan så att de lyder Dig.””2

84 – Nu´aym bin Hammâd berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Yazîd bin Djâbir underrättade oss: Jag hörde Busr bin ´Ubaydillâh säga: Jag hörde Abû Idrîs al-Khawlânî säga: Jag hörde an-Nawwâs bin Sam´ân säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Det finns inte ett hjärta utan att det befinner sig mellan två av den Nåderikes fingrar. Om Han vill vägleda det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga: ”Allâh, Du som vänder på hjärtan! Stabilisera våra hjärtan utmed Din religion.”

85 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss, från Layth bin Sa´d, från Yahyâ bin Sa´îd, från Khâlid bin Abî ´Imrân, från Abû ´Ayyâsh bin Abî Mahrân, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människans hjärta befinner sig mellan två av den Nåderikes fingrar.”

86 – Yazîd bin ´Abdi Rabbih al-Himsî berättade för oss: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss, från ´Utbah bin Abî Hakîm, från Yazîd ar-Raqqâshî, från Anas bin Mâlik som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ är att människans hjärta befinner sig mellan två av den Nåderikes fingrar. Om Han vill göra så här – och vände på handen – gör Han det, om Han vill göra så här – och vände på handen – gör Han det och om Han vill stabilisera det gör Han det.”3

87 – ´Amr bin ´Awn al-Wâsitî berättade för oss: ´Abdul-Hamîd bin Bahrâm berättade för mig, från Shahr bin Hawshab: Jag hörde Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en människa utan att hennes hjärta är mellan två av den Nåderikes fingrar. Om Han vill vägleda det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.” 4

Här har vi Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) formuleringar i en hadîth som jag har fastställt och rapporterat på det klara arabiska språket. Var har du hittat att fingrarna betyder två förmågor?

Finns det något som inte är kontrollerat av Allâhs förmåga som omfattar allting? Hur kommer det sig att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begränsade just hjärtan vid de två förmågorna?

Opponenten nöjer sig dock inte med sin ledare al-Marîsîs förklaring. Han har hittat på en egen förklaring som skiljer sig från hans ledare, arabiskan och alla andra språk. Han säger nämligen att Allâhs två fingrar betyder Hans två gåvor och hävdar att det är möjligt i arabiskan.

Enligt vilken arabiska är det möjligt? Vilken lärd har du fått det ifrån? Nämn det med en berättarkedja. Annars ljuger du om Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Även om du skulle citera al-Khalîl bin Ahmad eller al-Asma´î skulle det inte accepterats utan bevis. För att bevisa en persons förlust och undergång räcker det att han går emot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, beljuger hans påstående och tycker att hans lära är bättre än Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Ahmad (6/250), Abû Ya´lâ (4669), Ibn Abî ´Âsim (224), at-Tabarânî i ”ad-Du´â’” (1259) och al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah”, sid. 317.

2an-Nasâ’î (7739) och at-Tabarî (6657).

3Ibn Mâdjah (3834).

4Ahmad (6/301).