Moderns rättighet framför faderns

Publicerad: 2010-05-02
Författare: Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (d. 256)
Källa: al-Djâmi´ al-Musnad (5971)
Förklaring: Hâfidh Ahmad bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852)
Källa: Fath-ul-Bârî (10/485)

 

5971 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från ´Umârah bin Qa´qâ´ bin Shubramah, från Abû Zur´ah, från Abû Hurayrah som sade:

“En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: “Allâhs sändebud! Vem har mer rätt till mitt sällskap?” Han sade: “Din moder.” Mannen frågade då: “Sen då? Han sade: “Din moder.” Mannen frågade då: “Sen då? Han sade: “Din moder.” Mannen frågade då: “Sen då? Han sade: “Din fader.”

FÖRKLARING

Ibn Battâl sade:

“Detta fordrar att modern har tre gånger mer rätt till att behandlas väl.”

Han sade också:

“Detta beror på svårigheterna som modern upplever med graviditeten, förlossningen och amningen. Detta är modern ensam om och det vållar svårigheter för henne. Därefter medverkar hon tillsammans med fadern i uppfostran. Detta antyds i Hans (ta´âlâ) ord:

“Vi har anbefallt människan godhet mot sina föräldrar; modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år.”1

Allâh anbefallde människan att vara lika god mot sina föräldrar för att därefter särskilja modern med de tre dragen.”

al-Qurtubî sade:

“Syftet är att modern förtjänar en ytterst bra behandling av barnet. I fall hennes och faderns rättigheter drabbar samman, går hennes före.”

´Iyâdh sade:

“Majoriteten anser att modern har mer rätt till att behandlas väl än vad fadern har. Vissa säger att de är jämlika i frågan. Somliga har rapporterat detta från Mâlik. Det korrekta är dock det förstnämnda.”

Vissa Shâfi´iyyah har den andra åsikten. Däremot rapporterade al-Hârith al-Muhâsibî samstämmighet om att modern går före. Denna samstämmighet kan dock diskuteras. Det som har rapporterats från Mâlik är inte klart och tydligt. Ibn Battâl nämnde det och sade:

“Det sades till Mâlik: “Vad skall jag göra i fall min fader kallar på mig medan modern hindrar mig?” Han sade: “Lyd fadern utan att vara olydig mot modern.””

Ibn Battâl sade:

“Detta betyder att de är jämlika i frågan.”

Detta är hans ord, men beviset är inte alls klart och tydligt. al-Layth blev frågad samma fråga och sade:

“Lyd modern. Hon har rätt till två tredjedelars lydnad.”

Detta svar tyder på rapporteringen som endast nämner modern två gånger.

1 31:14