Minst sagt om as-Sâbûnî

as-Sâbûnî och hans efterapande jämlikar fördömer de troende ungdomarna å det hårdaste bara för att de följer autentisk Sunnah och inte vidhåller någon rättsskola som de efterapar. Qur’ânen, Sunnah, de fyra imamerna och andra konstaterar ju att Sunnah måste följas. Dessa människors argument är att ungdomarna är olärda varför de måste efterhärma en rättsskola. Däremot glömmer de bort sig själva när de ignorant skriver om Hadîth som de är okunnigare om än vad de där ungdomarna är om sin traditionella Fiqh.

De är omedvetna om att de skapar oreda i föreskriftens andra grund, Sunnah vill säga, och utsätter sig själva för att hamna i konsekvenserna av lögn mot Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), oavsett om de gör det avsiktligt eller okunnigt. Det minsta som kan sägas om dem är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som återberättar något från mig och vet att det är lögn är själv en av lögnarna.”1

Det vill säga att han vet att hadîthen är lögn enligt Muhaddithûn. Att han tillskriver hadîthen at-Tirmidhî är lögn. Plus att den inte är autentisk enligt Imâm al-Bukhârî då den återberättas av Nahshal bin Sa´îd som var lögnare enligt Imâm Ibn Râhûyah och dessförinnan at-Tayâlisî. Därtill består berättarkedjan av ännu en riktigt svag återberättare. Jag har tagit upp hadîthen i ”adh-Dha´îfah” (2416).

1Ahmad (5/14) och Muslim (1).