Minoriteten som är majoriteten – Majoriteten som är minoriteten

Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Yahyâ al-Bura´î: Hur kombinerar vi de lärdas ord om att Ahl-us-Sunnah är den största merparten och den väldigaste majoriteten med deras ord att de är minoriteten däribland Sufyân ath-Thawrîs ord:

”Ahl-us-Sunnah! Var vänliga mot varandra. Ni är de minsta människorna.”?

Svar: Det finns ingen motsägelse mellan deras ord att Ahl-us-Sunnah är den största merparten och deras ord att de är de minsta människorna. Trots att de är få är de majoriteten. När ´Abdullâh bin al-Mubârak blev frågad om vem som är Samlingen – Djamâ´ah – sade han:

”al-Husayn bin Wâqid, Abû Hamzah as-Sukkarî och Muhammad bin Thâbit.”

Dessa var Samlingen – Djamâ´ah – och den största merparten och Ahl-ul-Haqq. Det spelar ingen roll om de är få i antal. Flera bland Salaf har sagt att de är Ahl-ul-Haqq ehuru de är få. Det finns ingen motsägelse.