Messias profetior om Muhammad

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 12

Messias vittnade för sin broder som står honom närmst och att han är Allâhs slav och sändebud och sade:

Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, 8och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. 9Synd: de tror inte på mig. 10Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. 11Dom: denna världens härskare är dömd.

12Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. 13Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. 14Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.”1

Hans föreskrift ska råda till Domedagen. Han nämnde hans namn och drag som om de såg honom framför sig. Han kallade till bön bakom sändebudens ledare och mänsklighetens mästare, han kallade till framgång i form av fasthållning vid honom och anslutning till hans anhängare. Sedan utropade han:

15Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. 16Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: 17sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. 18Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er.”2

Han ska komma tillbaka och be bakom denne imam. Det var hans löfte till dem; följ det och ni kommer att ha herravälde till Domedagen. Må Allâh hylla honom som rådde människorna att följa hans broders föreskrift – må Allâh hylla och freda honom och hans broder.

1Johannesevangeliet 16:7

2Johannesevangeliet 14:15