Meningsskiljaktigheter är ingen nåd

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

al-Qawâ´id al-Djiyâd ´alâ Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 113

Imâm Ibn Qudâmah (rahimahullâh) sade:

Beträffande tillskrivning till en imam inom förgreningsfrågor – såsom de fyra grupperna – så är den inte klandervärd. Ty meningsskiljaktigheter inom förgreningsfrågor är nåd.”

I själva verket är meningsskiljaktigheter ingalunda nåd. Hadithen i sakfrågan är inte heller autentisk. Därtill fördömde Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) meningsskiljaktigheter. Däremot är meningsskiljaktigheter till följd av egna slutsatser inom förgreningsfrågor tillåtna och ingen har rätt att ålägga andra sin åsikt.

Vi säger inte att det är förbjudet att du tillskriver dig en av dessa fyra imamer, men så fort sanningen klargörs från din imams åsikt, måste du återvända till beviset och anamma det.