Memorerande imam utan förståelse

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/371)

532 – Jag frågade min fader om två män varav en memorerar hela Qur’ânen men saknar förståelse, medan en annan är lärd utan att memorera hela Qur’ânen. Han svarade:

Han som memorerar mest av Qur’ânen ska leda dem.”