Memorera den, bruka den och sprid den

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (12/15)

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”

I en annan formulering heter det:

Den som gör en sak som inte överensstämmer med vår sak är avvisad.”

Denna hadîth utgör en väldig princip i islam och hör till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) korta men koncisa tal. Det är ett konkret bevis som avvisar alla innovationer och påhitt. Den andra formuleringen består av ett tillägg som avvisar den omedgörlige som praktiserar innovationer med argumentet att det var inte han som innoverade dem. Således är den andra formuleringen en konkret avvisning mot alla innovationer, oavsett vem som praktiserar dem.

Enligt principlärde utgör hadîthen också ett bevis för att allt förbjudet är också ogiltigt. De som tycker annorlunda säger att hadîthen återberättas av en återberättare, vilket är otillräckligt för att fastställa denna viktiga princip. Det motargumentet är dock falskt. För övrigt ska hadîthen memoreras, brukas mot falskheter och spridas som bevisning.