Mellan mitt hem och min predikstol är en av paradisets trädgårdar

publicerad
21.02.2010

Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Nîsâbûrî
Källa: al-Musnad as-Sahîh (1390)
Förklaring: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Sharh Sahîh Muslim (9/137)

1390 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss, från Mâlik bin Anas, från ´Abdullâh bin Abî Bakr, från ´Abbâd bin Tamîm, från ´Abdullâh bin Zayd al-Mâzinî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Mellan mitt hem och min predikstol finns en av paradisets trädgårdar.”

 

Förklaring

De lärda har sagt att denna hadîth har två förklaringar:

1 – Just den platsen kommer att förflyttas till paradiset.

2 – Dyrkan på den platsen leder till paradiset.

at-Tabarî sade att orden “mitt hem” tolkas på två sätt av de lärda:

1 – Hans grav. Denna åsikt har Zayd bin Aslam, vilket tolkas av formuleringen “Mellan min grav och min predikstol”.

2 – Hans hem, vilket framgår tydligt. at-Tabarî sade:

“Båda åsikter stämmer överens med varandra eftersom hans grav ligger i hans hem.”