Material till avfallsförbränning

Från Zayd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî till hans muslimska bröder som står för bokhandlar och statliga och privata bibliotek i vårt land av Salafiyyah.

Fred med er, Allâhs nåd och välsignelse.

Sett till att påminnelser gagnar de troende påminner jag mig själv och er att de som ansvarar för sina handlingar är skyldiga att måna om fem saker:

1 – Religionen

2 – Förståndet

3 – Äran

4 – Livet

5 – Egendomen

Denna plikt vilar mest på det islamiska samfundet i allmänhet och studenterna i synnerhet. Med det sagt förekommer idag böcker, flygblad och kassettband som har angivits tidigare. De flesta av dem säljs i bokhandlar och är skrivna av Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Muhammad al-Ghazâlî, Yûsuf al-Qaradhâwî, Abûl-A´lâ al-Mawdûdî, Hasan al-Bannâ, ´Umar at-Tilmisânî, sudanesen Hasan at-Turâbî, ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq, Muhammad Surûr, Muhammad Ahmad ar-Râshid, Sa´îd Hawwâ, Salmân al-´Awdah, Safar al-Hawâlî, Nâsir al-´Umar, ´Â’idh al-Qarnî, Mahmûd ´Abdul-Halîm, Djâsim al-Muhalhal och elever till al-Bannâ, Qutb och deras jämlikar. Deras roller varierar alltifrån ledare och härförare till anhängare till någon av sekterna som har opponerat sig mot Salafs metodik idag1. Dessa människors böcker, kassettband och flygblad består av allt möjligt, det vill säga både gott och ont2.

Om du funderar inser du att det finns två sorters studenter:

1 – En sort som bemästrar religiösa vetenskaper och det arabiska språket. Oavsett vad de läser kan de skilja mellan accepterat och avslaget, rätt och fel, nyttigt och onyttigt.

2 – En sort som inte bemästrar religiösa vetenskaper och det arabiska språket. De godtar allt de läser utan att skilja mellan rätt och fel, accepterat och avslaget. De suger åt sig allt utan eftertanke. De lär sig det som skadar dem i de angivna böckerna, flygbladen och kassettbanden som innehåller allt möjligt.

Med det sagt råder jag oss allesammans att utplåna de omnämnda människornas böcker, flygblad och kassettband. Dels för att skydda vår sanna religion och Salafiyyah mot skadliga element, dels för att skydda våra hjärnor, hjärtan och tankesätt. Vi behöver trots allt ingenting av det. Vi skall nöja oss med det som Salafiyyahs lärda har skrivit i alla tider. På så sätt behöver vi inte de omnämnda individernas böcker som innehåller allt möjligt och som man måste undvika för att inte utsätta religionen, dogmen, metodiken, intellektet, hjärtan, äran, livet och egendomarna för fara.

Dessa böcker förtjänar inte att kallas för islamiska förrän de rensas på allting som går emot islams och Salafiyyahs metodik som är baserad på Qur’ânen, autentisk Sunnah och sund och vis förståelse. Den har sin grund i Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ

I Sin barmhärtighet lät Allâh dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig.”3

Det finns många liknande verser som kallet skall byggas på. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare efterlevde dem praktiskt varpå kallet medförde rättfärdighet och framgång. Tack vare Allâh och sedan den praktiken konverterade massor med otrogna till islam.

1Jag glömde Abû Ghuddah och hans lärare Muhammad Zâhid al-Kawtharî som förtalade de ädla följeslagarna och Ahl-us-Sunnahs lärda. Den som vill veta mer om den här mannens och hans elevs villfarelse får hänvisa till Bakr Abû Zayds (rahimahullâh) bok ”Barâ’ut-udh-Dhimmah min al-Waqî´ah fî ´Ulamâ’-il-Ummah” med förord av Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh).

2Allt korrekt i dem finns redan i Salafs och deras anhängares böcker. Alltså behövs inte dessa böcker. Alltså är det säkrast att göra sig av med dem.

33:159