Måste läsa för att vara säker

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Den som nedvärderar en av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, hatar honom på grund av något som han har gjort eller nämner hans dåliga sidor är en innovatör till dess att han ber om nåd för dem allesammans och inte har något emot någon av dem.”

För att muslimen skall vara säker i detta ämne, krävs det att han läser Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs böcker. Några av dem är Shaykh-ul-Islâms ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” som kortfattat omfattar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. En annan är Ibn-ul-´Arabî al-Mâlikîs bok ”al-´Awâsim min-al-Qawâsim”. Det är en bra bok. Detsammas gäller Imâm och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs och hans son ´Abdullâhs respektive ”Mukhtasar-us-Sîrah”. Det är bra böcker i sakfrågan1.

1Jag varnar för kassettband som består av förtal av följeslagarna, däribland Târiq as-Suwaydâns kassettband. Däri nämner han följeslagarnas konflikter och fyller åhörarnas hjärtan med förakt mot följeslagarna. Den mannens kassettband får inte spridas. Sedan en lång tid tillbaka har jag både varnat för dem och honom. Vår ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh) och andra likaså. Även om hans andra kassettband består av bra saker, så består även de av anmärkningar. Men just hans kassettband om följeslagarna skall inte lyssnas. De måste rentav förstöras och raderas så att de inte kan spridas, ty de går emot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Sådana som Târiq as-Suwaydân är skyldiga att be sin Herre om förlåtelse och ta tillbaka vad de har sagt om följeslagarna, tro som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror och anamma deras väg.