Marknaden i paradiset

publicerad
05.06.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 214-216
Förkortad av webbofs6.sg-host.com

Muslim rapporterade i sin “as-Sahîh” från Anas bin Mâlik som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade [i betydelse]:

“I paradiset finns en marknad som de kommer till varje fredag. En nordlig vind sveper in deras ansikten och kläder så att de blir ännu fagrare och vackrare. Därefter återvänder de till sina familjer efter att ha blivit ännu fagrare och vackrare. Då säger deras familjer till dem: “Vid Allâh! Ni har blivit fagrare och vackrare efter att ha lämnat oss.” Då säger dem: “Vid Allâh! Ni har också blivit fagrare och vackrare efter att ha lämnat er.”

Ibn Abî ´Âsim berättade i “Kitâb-us-Sunnah“: Hishâm bin ´Ammâr berättade för oss: ´Abdul-Hamîd bin Habîb bin Abîl-´Usr berättade för oss, från al-Awzâ´î, från Hassân bin ´Atiyyah, från Sa´îd bin al-Musayyab som träffade Abû Hurayrah som sade till honom:

“Jag ber Allâh att Han enar oss i paradisets marknad.” Sa´îd sade då: “Finns det en marknad i paradiset?” Han svarade: “Ja. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättade mig och sade:

“När paradisets folk träder in i det, går var och en in i enlighet med sina handlingar. De kommer att kallas en dag som motsvarar en av våra fredagar. De kommer då att få besöka Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Hans tron kommer att uppenbaras och Han kommer att synas i en av paradisets trädgårdar. Predikstolar av ljus, pärlor, akvamarin, safir, guld och silver kommer att föras fram åt dem. Den lägste av dem – och det finns ingen som är låg – kommer att sitta på dynor av mysk och kamfer. De som sitter på stolar kommer att anse att ingen har en bättre position än dem.” Abû Hurayrah sade: “Kommer vi att få se vår Herre?” Han sade: “Ja. Upplever du några svårigheter med att se solen och månen en fullmånsnatt?” Jag sade: “Nej.” Han sade: “Lika enkelt kommer ni att ha med att se er Herre. Det kommer inte att finnas en person i sittningen utan att Allâh omsluter honom och säger till honom: “Kommer du ihåg den och den dagen när du gjorde det och det?” och nämner några av hans synder i detta liv. Han kommer då att säga: “Ja. Har du inte förlåtit mig?” Då säger Allâh: “Jo. Det är tack vare Min förlåtelse som du har uppnått den här nivån.” Under tiden som de befinner sig i det tillståndet, täcks de av moln från ovan. Då faller en doft över dem som de aldrig förr har känt. Sedan säger vår Herre (tabârak wa ta´âlâ): “Res er upp för de gåvor som Jag har förberett för er. Ta vad ni vill.” Då kommer de till en marknad som änglarna har dolt för dem det ögat aldrig har skådat, örat aldrig har hört och hjärtat aldrig har fått för sig. Det vi önskar oss kommer att föras fram till oss utan handel. På marknaden träffar paradisets folk varandra. Han som har de upphöjda kläderna kommer att få träffa honom som är lägre – och ingen är låg – och se vilka kläder och vilken utstrålning som han är klädd i. Samtalen kommer inte att avslutas förrän de har fått vackrare utseende. Detta beror på att ingen däri skall känna någon sorg. Därefter beger vi oss till våra hem. Väl där möts vi av våra hustrur som säger: “Välkommen älskning! Du har återvänt ännu vackrare och med en ljuvligare doft sedan du lämnade oss.” Då säger vi: “I dag har Vi suttit med vår Herre (´azza wa djall) den Allsmäktige. Det är med all rätt som vi har blivit till det vi har blivit.”

Rapporterad av at-Tirmidhî via Muhammad bin Ismâ´îl från Hishâm bin ´Ammâr och Ibn Mâdjah via Hishâm bin ´Ammâr. Den ende i berättarkedjan man bör titta på är ´Abdul-Hamîd bin Habîb som är al-Awzâ´îs skrivare. Vi avvisar inte för att han är ensam om att rapportera detta från al-Awzâ´î. Imâm Ahmad och Abû Hâtim sade att han är pålitlig. Duhaym och an-Nasâ’î sade att han är svag. at-Tirmidhî sade:

“Hadîthen är främmande. Vi känner endast till den via denna väg.”

Ibn-ul-Mubârak rapporterade att Anas bin Mâlik sade:

“Paradisets folk kommer att säga: “Låt oss gå till marknaden.” De beger sig då till dynor av mysk. När de återvänder till sina hustrur säger de till dem: “Vi kan känna att ni doftar på ett sätt som ni inte doftade förut.” Då säger de till dem: “Vi kan också känna att ni doftar på ett sätt som ni inte doftade när ni gick ut.”

Ibn-ul-Mubârak rapporterade att Anas bin Mâlik också sade:

“I paradiset finns en marknad av dynor av mysk. De beger sig dit och samlar sig där. Då sänder Allâh en vind som träder in i deras hem. När de kommer hem, säger deras familjer till dem: “Ni har också blivit vackrare efter att ha gått ut.””