Människornas behov av de lärda

Håll fast vid din kännedom – må Allâh förbarma Sig över oss och dig – att dessa hadîther som vi har nämnt om Allâhs (ta´âlâ) egenskaper och deras jämlikar har nämnts av Imâm Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Våra lärare har rapporterat dem. Vår Shaykh Imâm Abû Ya´lâ har samlat ihop dem utmed Imâm Abû ´Abdillâh bin Battahs rapporteringar. Alla ålade att man tror på dem och underkastar sig dem och att de varken förkastas eller förvrängs. På samma sätt har Muslim rapporterat dem i sin ”as-Sahîh”, Abû ´Abdir-Rahmân an-Nasâ’î och alla andra Hadîth-lärda.

Vår Shaykh har bara lagt till det som skolastikerna har invändningar mot för att förkasta dem eller förvränga dem. Han avvisade dem utmed det som har sagts av vägledda Salaf och förträffliga efterträdare. Lov och pris tillkommer Allâh för att han fick framgång i sitt arbete eftersom kättarna bemötte Allâhs skrift med tvetydigheter och tvivel. Om inte Allâh hade skänkt Sin gåva i att låta de lärda avvärja det felaktiga och skilja mellan rätt och fel skulle människorna ha varit förvirrade.

Likaså gav de sig på rapporteringarna. Men även i detta fall avvisade de förträffliga Salaf dem. Detsamma gjorde de med hadîtherna om Allâhs egenskaper.

De tidigare människornas tro, perfektion, kunskap och klargörande var så starka och sunda, att de inte var i behov av någon som lägger ned en specifik vikt vid ämnet. Idag är dock människorna i behov av det. Om de lärda inte hade gjort det skulle de varit förvirrade.