Människorna som får gå över Vägen över helvetet

Håll fast vid din kunskap att det finns människor som endast dyrkar Allâh utan att sätta någon vid Hans sida och det finns de som dyrkar andra vid Hans sida.

Vad berör avgudadyrkarna, så kommer de inte att gå på Vägen. De hamnar nämligen i helvetet innan Vägen placeras. Det bevisas i hadîthen som al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“På Domedagen kommer Allâh att samla människorna och säga: “Den som brukade dyrka något skall följa det.” Den som dyrkade solen kommer att följa efter solen. Den som dyrkade månen kommer att följa efter månen. Den som dyrkade Tawâghît kommer att följa efter Tawâghît. Till sist återstår detta samfund och dess hycklare.”

Därefter sade han:

“Sedan kommer Vägen att placeras mellan helvetet och jag och mitt samfund kommer att vara de första som går över den.”

Denna hadîth visar uttryckligen att den som öppet dyrkade någon annan än Allâh, som judarna och kristna som dyrkade Messias och ´Uzayr, kommer att hamna i helvetet tillsammans med avgudadyrkarna innan Vägen placeras.

Angående avgudadyrkarna som dyrkade statyer, solen, månen och annat, kommer varje grupp att följa efter det den brukade dyrka i detta liv. De kommer att kastas i helvetet med det de dyrkade före. Qur’ânen har tagit upp denna betydelse när Han (´azza wa djall) sade om Farao:

”På Uppståndelsens dag skall han gå före sitt folk och leda dem – [som boskapen leds] till vattningsstället – rakt in i helvetets eld. Det är sannerligen ett uselt vattningsställe, som han leder dem till!”1

Angående de som dyrkade Messias och ´Uzayr bland Bokens folk, kommer de att dröja med de andra grupperna som tillskriver sig profeterna. Därpå kastas även de in i Elden.

Därefter återstår endast de som öppet enbart brukade dyrka Allâh, antingen trovärdigt eller också utav hyckleri, från detta samfund och andra. Därpå kommer hycklarna att urskiljas från de troende då de inte klarar av att gå ned i Sudjûd. De kommer även urskiljas från dem när de troende får ljus.

1 11:98