Människans enda kriterie – pengar

´Allâmah Muhammad ´Abdur-Ra’ûf al-Munâwî (d. 1031)

at-Taysîr bi Sharh-il-Djâmi´ as-Saghîr (1/506)

“Prestige är egendom och ära är gudsfruktan.”1

Det som gör en man väldig inför människorna är egendom och det som gör en man väldig inför Allâh (ta´âlâ) är gudsfruktan. Då skryt över ens förfäder är varkendera, är det bara värdelöst.

1at-Tirmidhî (3271), som sade att hadithen är god, autentisk och främmande. Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3271).