Mannens blygd

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
al-Kâfî (1/111)

Mannens blygd är från naveln till knäna. Abû Ayyûb al-Ansârî rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det som är mellan naveln och knäna är blygd.”

Rapporterad av Abû Bakr med hans berättarkedja.

Djarhad rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Täck ditt lår. Låret hör sannerligen till blygd.”

Rapporterad av Ahmad i “al-Musnad”.

Men varken naveln eller knäna är blygd, baserat på det vi har nämnt.