Mannen som bad ensam bakom en rad

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

as-Sunan (682)

100 – Kapitel om en man som ber ensam bakom en rad

682 – Sulaymân bin Harb och Hafs bin ´Umar berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Amr bin Murrah, från Hilâl bin Yasâf, från ´Amr bin Râshid, från Wâbisah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en man be ensam bakom en rad varpå han befallde honom att ta om bönen.”1

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (682).