Männen bakom Ibn Lâdin

Usâmah bin Lâdin blev påverkad av Ayman adh-Dhawâhirîs tankesätt. Ayman adh-Dhawâhirî tillhörde dem som lät Sayyid Qutbs böcker och artiklar utgöra hans författning som han och hans anhängare höll sig till1. De gör allt för att kunna tillämpa böckernas innehåll praktiskt. Jag har redan citerat Sayyid Qutb som bevisar att han återupplivade Khawâridjs tankesätt i dag och att han anses vara ideologins grundare i dag. Jag citerade hans Takfîr på alla muslimer och islamiska länder:

”Det finns inget muslimskt land eller muslimskt samhälle idag på jordens yta som präglas av Allâhs Sharî´ah och islamisk förståelse.”2

Han sade:

”Muslimerna kämpar inte idag eftersom det inte finns några muslimer idag. Frågan som behöver behandlas är islams och muslimernas existens.”3

Han sade:

”Den islamiska reformens rörelser som finns i dag är utspridda. Dess korrekta utgångspunkt för den korrekta vägen är att vi klargör det fundamentala villkoret för islams existens eller icke-existens och att vi är övertygade om att islams existens har stannat upp i dag.”4

Han hyllade Khawâridj som gjorde uppror mot ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) och sade:

”Till sist bröt revolten mot ´Uthmân ut. Sanning och falskhet blandades, gott och ont blandades. Men den som ser på saker och ting ur ett islamiskt perspektiv och känner av saker och ting med islamisk anda måste tycka att revolten över lag var utmed en islamisk anda.”5

Denna osunda lära lämnade Sayyid Qutb efter sig i arv till sina elever från al-Ikhwân al-Muslimûn som producerade Djamâ´at-ut-Takfîr wal-Hidjrah och kampgrupper. Dock har den inget att göra med den kamp som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behagas av.

En av de mest framstående arvingarna är läkaren Ayman adh-Dhawâhirî. Den här läkaren påverkade Usâmah bin Lâdin som sade i ett av sina tal:

”Världen har delats upp i två läger; ett med bara otro och ingen tro och ett med bara tro och ingen otro.”

Han och hans kompanjoner i de afghanska bergen och deras anhängare är alltså muslimerna och resten av världen är otrogna och lovliga att dödas, makthavare som medborgare.

1Det underströk Ayman adh-Dhawâhirî i den tredje sittningen av hans memoarer som spreds i tidningen ”ash-Sharq al-Awsat” i Ramadhân, 1422, och att Sayyid Qutbs böcker är hans och hans anhängares författning.

2Fî Dhilâl-il-Qur’ân (4/2122).

3Fî Dhilâl-il-Qur’ân (3/1634).

4al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah, sid. 200.

5al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah, sid. 160.