Mâlik och Qur’ânen

8905 – Sulaymân bin Ahmad berättade för oss: al-Hasan bin Ishâq at-Tustarî berättade för oss: Yahyâ bin Khalaf bin ar-Rabî´ at-Tarsûsî (som tillhörde muslimernas pålitliga dyrkare) berättade för oss:

”Jag var hos Mâlik bin Anas när en man kom in till honom och sade: ”Abû ´Abdillâh! Vad säger du om en man som säger att Qur’ânen är skapad?” Mâlik sade: ”Kättare! Döda honom!” Han sade: ”Abû ´Abdillâh! Jag berättar bara vad jag har hört.” Mâlik sade: ”Jag har inte hört någon säga så. Jag har bara hört det från dig.” Han förtalade honom å det grövsta.

8906 – Muhammad bin Sulaymân bin Ibrâhîm al-Hâshimî berättade för oss: Jag hörde Abû Hammâm al-Bakrâwî säga: Jag hörde Abû Mus´ab säga: Jag hörde Mâlik säga:

”Qur’ânen är Allâhs oskapade tal.”

8907 – Ibrâhîm bin ´Abdillâh berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Abî Bakr bin Sâlim bin ´Abdillâh bin ´Umar berättade för mig: Ibn Abî Uways berättade för oss: Jag hörde Mâlik bin Anas säga:

”Qur’ânen är Allâhs tal. Allâhs tal kommer från Allâh. Inget som kommer från Allâh är skapat.”

8908 – Ahmad bin Dja´far bin Silm: Yahyâ bin ´Abdil-Bâqî berättade för oss: Jag hörde an-Nadhr bin Salamah bin Shâdhân säga: ´Abdullâh bin Nâfi´ berättade för oss: Jag hörde Mâlik säga:

”Om en man gör alla synder frånsett avguderi och håller sig borta från alla dessa sekter och innovationer, träder han i paradiset.”