Makkahs och Madînahs lärde anammar Ibn ´Abdil-Wahhabs kall

Lov ske Allah.

Vi, de lärde i Makkah, vittnar att denna religion som Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) etablerade och som muslimernas ledare Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz kallade till i detta brev av Tawhîd och förkastning av avguderi är sanning varom inga tvivel finns. All sorts avguderi och annat som nämns i brevet av sådant som brukade finnas i Makkah och Madînah och finns än idag i Egypten, Levanten och på andra platser, är otro som tillåter liv och egendomar att tagas och fordrar evig vistelse i Elden. Den som inte inträder i denna religion, praktiserar den, älskar för den och hatar för den anser vi häda Allâh och den Yttersta dagen. Det är obligatoriskt för den muslimske ledaren och muslimerna att bekämpa och bekriga den personen till dess att han ångrar sig inför Allâh och efterlever denna religion.

Detta bevittnades och skrevs av Allâhs (ta´âlâ) fattige slav ´Abdul-Malik bin ´Abdil-Mun´im al-Qal´î al-Hanafî, Makkahs Muftî.

Detta bevittnades också av mig, Allâhs (subhânah) fattige slav Muhammad bin Sâlih bin Ibrâhîm, Shâfi´iyyahs Muftî i Makkah – må Allâh förlåta honom.

Detta bevittnades också av mig, Allâhs (ta´âlâ) fattige slav Muhammad bin Muhammad bin ´Arabî al-Bunânî, Mâlikiyyahs Muftî i Makkah – må Allâh förlåta honom och korrigera hans tillstånd.

Detta bevittnades också av mig, Allâhs (ta´âlâ) fattige slav Muhammad bin Ahmad al-Mâlikî – må Allâh förlåta honom.

Detta bevittnades också av mig, Allâhs (ta´âlâ) fattige slav Muhammad bin Yahyâ, Hanâbilahs Muftî i Makkah – må Allâh förlåta honom. Âmîn.

Detta bevittnades också av mig, Allâhs (ta´âlâ) fattige slav ´Abdul-Hafîdh bin Darwîsh al-´Udjaymî – må Allâh förlåta honom.

Detta bevittnades också av Zayn-ul-´Âbidîn Djamal-ul-Layl och ´Alî bin Muhammad al-Baytî.

Detta bevittnades också av mig, Allâhs (ta´âlâ) fattige slav ´Abdur-Rahmân Djamâl – må Allâh förlåta honom.

Detta bevittnades också av Allâhs fattige slav Bishr bin Hâshim ash-Shâfi´î – må Allâh förlåta honom.

Lov ske Allâh, världarnas Herre.

Jag vittnar att denna religion som Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) etablerade och som muslimernas ledare Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz kallade oss till i detta brev av Tawhîd och förkastning av avguderi är den sanna religion som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) framförde. All sorts avguderi och annat som nämns i brevet av sådant som brukade finnas i Makkah och Madînah och finns än idag i Egypten, Levanten och på andra platser, är otro som tillåter liv och egendomar att tagas. Den som inte inträder i denna religion och efterlever den, i enlighet med vad som nämns i brevet, hädar Allâh och den Yttersta dagen.

Skrivet av Sharîf Ghâlib bin Musâ´id – må Allâh förlåta honom. Âmîn.

بسم الله الرحمن الرحيم

Allt som står i detta svar av autentiska och konkreta bevis ur Qur’ânen och Sunnah bevittnar, betror och dyrkar vi, Madînahs lärde, Allâh med och ber Honom låta oss dö i enlighet med den.

Lov ske Allâh, världarnas Herre. Vi vittnar att det som Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) har etablerat och som muslimernas ledare Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz kallade oss till i detta brev av Tawhîd och förkastning av avguderi är den sanna religionen varom inga tvivel finns. All sorts avguderi som nämns i brevet av sådant som brukade finnas i Makkah och Madînah och finns än idag i Levanten, Egypten och i andra länder, är otro som tillåter liv och egendomar att tagas. Den som inte inträder i denna religion, efterlever den och betror den i enlighet med vad ledaren har nämnt i detta brev hädar Allâh och den Yttersta dagen. Muslimernas ledare och alla muslimer är ålagda att bekämpa och bekriga omedgörliga avgudadyrkare. Alla egyptier, levantinare och irakier som opponerar sig det som står i brevet och alla andra som har samma religion som de i skrivande stund är otrogna avgudadyrkare.

Detta bevittnades av mig, Allâhs (ta´âlâ) fattige slav Ibn Husayn i den ädla profetiska trädgården.

Detta skrevs av Hans fattige slav Muhammad Sâlih Ridhwân och bevittnades och skrevs under av Muhammad bin Ismâ´îl.